O inicijativi / About the initiative

O čemu je riječ i što je na projektu iznimno inovativno?

What is it about and what is particularly socially innovative?

Koje probleme projekt pokušava riješiti?

What problems is the project trying to solve?

Inicijativa
“Umjetnost dostupna svima”

“Umjetnost dostupna svima” inkluzivna je inicijativa redefiniranja načina naplate izvedbenih programa, a pri kojoj posjetitelji/ce, nakon izvedbe – sami/e definiraju cijenu predstave ovisno o svom životnom standardu i zadovoljstvu odgledanom predstavom, bez potrebe za etiketiranjem sebe kao nezaposlene osobe, studenta/ice, umirovljenika/ice, osobe s invaliditetom ili slabijeg socijalnog statusa.

Cilj inicijative je publici omogućiti stvarnu i neposrednu ulogu pri stvaranju, prikazivanju i daljnjoj distribuciji multimedijalnog eksperimentalnog i aktivističkog umjetničkog izričaja.

Umjetnička organizacija ARKTIK kontinuirano podržava inovativnu i proaktivnu participaciju publike u stvaranju suvremene umjetničke scene, bez obzira na financijski status pojedinca/ke. Smatramo da umjetnost mora biti dostupna svima. 

Problemi indicirani tijekom našeg rada su: 
 • Predstave ne mogu uživati svi, radi različitih životnih standarda 
 • Posjetitelji se radi dobivanja inače uobičajenih popusta moraju etiketirati kao nezaposleni, invalidi, umirovljenici, …
 • Predstave ne posjećuju osobe koje su skeptične prema suvremenoj umjetnosti 
 • Umjetnici su primorani stavljati cijenu na svoj umjetnički rad
Koja je projektna ideja osmišljena za rješenje tog problema?

Naplaćujući ulaz nakon izvedbe, želimo:

 • omogućiti ljudima bez novca da pogledaju izvedbe
 • izbjeći samoetiketiranje nezaposlenih, ljudi s invaliditetom i umirovljenika u svrhu dobivanja popusta
 • potaknuti skeptike da posjete izvedbe suvremenog performansa, te da iskažu svoje zadovoljstvo na izlazu (Stvarajući takvu situaciju, otvara se prostor za novu publiku, što je uvijek dragocjeno.)
Prva primjena principa ulaznica prema inicijativi "Umjetnost dostupna svima" na premijeri predstave "Intenziteti", Zagreb, Pogon Jedinstvo, 2015.
Prva primjena principa ulaznica prema inicijativi “Umjetnost dostupna svima” na premijeri predstave “Intenziteti”, Zagreb, Pogon Jedinstvo, 2015.

Od ideje do provedbe: Otkad se, kako i gdje projekt provodi?

Inicijativa “UDS” osnovana je 2015. u produkcijama Vesne Mačković, posredstvom Udruge za audio-vizualnu kulturu “Kamera”, a od 2018. provodi se kroz neprofitnu umjetničku organizaciju ARKTIK – Institut za budućnost.

“Umjetnost dostupna svima” do sada su u svojim projektima podržali: Bacači sjenki i Trećeprostor, Udruga Domino s Festivalima Sounded bodies i Festival Perforacije, te Studio 23 iz Karlovca.

ARKTIK-ova najvažnija misija je integrirati "UDS" princip ulaznica u svaki budžet svakog projekta, te u budućnosti proširiti inicijativu na autore iz diskriminiranih skupina. UDS posebno rado vodimo u manje hrvatske gradove gdje ovom inicijativom imamo priliku aktivirati nove publike.

Koje je rezultate projekt dosad postigao? S kojim se poteškoćama susreće ili se susreo i kako ih je savladao?

Rezultati naših napora za kontinuiranim propagiranjem projekta su: 
 • decentralizacija i distribucija inicijative
 • uključenje novih organizacija i umjetnika/ca
 • proširivanje i aktiviranje novih publika
 • osvješćivanje novih oblika pristupačnosti bavljenju umjetnošću
 • promocija mogućnosti konzumiranja umjetnosti neovisno o tjelesnoj ili financijskoj sposobnosti ili akademskom obrazovanju
Trenutne poteškoće projekta su:  
 • podijeljenost profesionalnih skupina o fleksibilnosti cijene ulaznica
 • varijabilnost prihoda u odnosu na cijenu produkcije
 • trenutno podprosječna institucionalna podrška

Inicijativa cilja doprijeti do diskriminiranih skupina i time ukinuti elitizam u umjetnosti (u financijskom, fizičkom, institucionalnom i akademskom smislu). Kontinuirano umjetnicima i publici pružamo nove prilike za susret, a publici dajemo mogućnost da sama (plaćanjem ulaznice) podrži rad umjetnika/ca.

Vesna Mačković

“Art available to everyone”
Initiative

“Art available to everyone” is an inclusive initiative aiming to redefine admission for performance art programs. The initiative empowers viewers to define their own admission fee to pay for the show after seeing it while considering their life standards and the satisfaction provided by the show. This approach helps to omit labeling the audience as non-employed, students, pensioners, disabled person or one with a low income.

The aim of the initiative is to enable audiences into a formative role in the creation, display and distribution of multimedia, experimental and activist performance art. 

ARKTIK Artist Organization is continuously supportive of the innovative and proactive audience participation in co-creating the contemporary artistic scene, regardless of their individual financial status. We believe that art must be accessible to all.

The problems we have found in our field of work are: 
 • Performances can’t be consumed by everyone, due to different economic statuses 
 • Visitors need to label themselves as non-employed, disabled, pensioned, … to acquire discounts 
 • Performances are not visited by people sceptical toward contemporary art 
 • Artists are forced to put a price on their artwork 
What is the project idea to solve this problem?

By charging tickets after the performance, we:

 • enable people who do not have money to come and see the show 
 • avoid visitors labeling themselves as unemployed, disabled, retired to get the usual discount 
 • encourage skeptical people to visit a contemporary art performance, and estimate their satisfaction on their way out  (Allowing that, a place for a new audience is opening, which is always precious.)
First application of tickets principle through initiative "Art available to everyone" during the premiere of the show "Intensities", Zagreb, Pogon Jedinstvo, 2015.
First application of tickets principle through initiative “Art available to everyone” during the premiere of the show “Intensities”, Zagreb, Pogon Jedinstvo, 2015.

From idea to realisation: Since when, how and where has the project been implemented?

“Art Available to Everyone” is founded in 2015 in the production of Vesna Mačković, mediated by the Association for Audio-Visual Culture “Kamera”, and since 2018 has been implemented by the non-profit Artist Organization “ARKTIK – the Institute for the Future”.

The initiative has been implemented by other arts non-profits: Bacači sjenki, Trećeprostor, and Domino Association with Sounded Bodies Festival and the Perforation Festival, as well as Karlovac-based Studio 23.

ARKTIK's most relevant mission is to integrate the initiative principle into our every project budget, and to distribute the initiative to performances by other non-privileged groups. We are especially keen on propagating the initiative towards smaller croatian cities, where we can activate various new audience groups.

What results has the project achieved so far? What difficulties has it had to overcome?

Our efforts to continuously propagate the project are:
 • the decentralization and distribution of the initiative
 • including new organizations and artists
 • expansion and the activation of new audiences
 • realising new forms of approachability to create art
 • promoting accessibility to arts regardless of physical, financial or academic privileges
Current difficulties of the project are: 
 • the flexibility of admission fees is subject to division of professional groups
 • income variability in porportion to the fixed cost of production
 • currently below-average institutional operational support

The initiative aims to reach disadvantaged groups, and help end elitism in art (financially, physically, institutionally and academically). We continuously create new opportunities and safe places for meetings of the artists and the audience, as well as providing the chance for the audience to directly support the artists by paying the tickets.

Vesna Mačković